The Voices of Bilthoven

Gabriella’s song – As it is in heaven


LEAD = MS1+2
OEHOEHOEHOEHOEH = CALT/S1/ALT/S2 IN OCTAAF

DÈ EER NU SOM LIEWIT ER MIET
JÒAH HÀR FÒTT EN STOEND HÈR PÒ JOE(R) DUN
Ò MIEN LENGTÀN HÀR FEU(R)T MEJ HIE(T)
DE JOAH SAG(K)NAT O DE JOAH FOTT

DÈ EER ENDÒ WEAG(K)EN JÒAH WOALT
MIEN FEURTRUSTAN LONG(K)T BOE(R)TOM JOE(R)DUN
SOM HAR WIEZAT EN LIETEN BIET
OV DEN HIEMEL JOAH ALDRIE(G) NO(T)

LEAD = S1+2
JOAH WIEL SCHJENNA AT JOAH LEEWE(R)
AL DEN TIED JOAH HOAR, SKA JOAH LEEWA SOM JOAH WIEL
JOAH WIEL SCHJENNA AT JOAH LEEWE(R)
WEETA AT JOAH REEKER TIEL

(OEHOEH= CALT+ALT/MS1/MS2)

AAHAAAHAAAHAAAHAAAHAAAHAAAHAAA CALT+S1/ALT+S2/MS2/MS1

LEAD = MS1+2 (OEHOEHOEH = CALT+ALT/S1+S2)
JOAH HAR ALDRIE(G) G(K)LUMT WEM JOAH WOA(R)
JOAH HAR BOAROA LOTIET DE SOWA
G(K)ANSJA HADDE JOAH IENGUT WAO!
BOAROA WIELJAN AT FIENAS KWOAR (LEAD = S1+2)

LEAD = S1+2
JOAH WIEL LEEWA LUUKLIE(G) FEUR AT JOAH EER JOAH
G(K)OENA WARA STARK O FRIE
SU HUUR NATTEN GOAR MOE DA

JOAH EER HER
O MIET LIEV EER BOAROA MIET
O DEN HIEMEL JOAH TRODDE FANS
SKA JOAH HIETA DER NONSTANS

OEHOEHOEHOEHOEH (CALT+ALT/MS1+2/S1/S2)

JOAH WIEL SCHJENNA AT JOAH LEEVT MIET LIEV
(CALT+S1+S2/ALT/MS1+MS2)